atšaudyti

atšaudyti
atšáudyti 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, : Priešas atsišáudė 1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišáudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišáudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai, nakčia troboj apsupti J.Balt. 2. refl. Ser pakankamai prisišaudyti. 3. refl. tr. šaudant numušti, sužaloti: Sau pirštus atsišáudė, kad paleistų iš kariuomenės Lp. 4. intr. apmušti, apdaužyti: Atšáudė tokiam par ausis, ir gerai Trgn. Jam gerai reikia atšáudyt, tai kitąroz žinos Vlk. 5. intr. prk. šiurkščiai atsakyti, atsikirsti: Mokytam taip neatšáudysi, turi gražiai šnekėti Grd. | refl.: Tėvas tylės tylės, o kad nesukentęs pradės atsišáudyt, tai ažverda – nor iš namų bėk! Slk. 6. intr. vikriai atbėgti, ateiti: Antai tas jau atšáudo į šokius Šts. Ir atšáudąs rugių pjauti, kad ir neprašytas Nt. 7. tr. atšauti, atverti: Atšaudyk [tvoroj] spragą ir suleisk į daržą gyvulius J.Jabl. 8. tr. J audžiant išlyginti, leisti šaudyklę ne per visą audeklą: Atšáudyk biskį, matai, kap kreivuoja [audeklas] Rdm. 9. tr. atausti: Tų reiks siūlų atšáudyti Ms.
◊ žõdžiais atsišáudyti atsikirtinėti: Kitas nepasiduoda, atsišáudo su visokiais žõdžiais Krš. Krizas atsišaudo taikliais žodžiais P.Cvir.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atšaudinėti — 1. refl. dem. atšaudyti 1 (refl.): Atsišaudinėjo vokiečiai Ad. Čia gali priseit į abu šonus atsišaudinėt rš. 2. dem. atšaudyti 5: Kas bus, jei vienas kitam atšaudinė̃s?! Prn. šaudinėti; apšaudinėti; atšaudinėti; pašaudinėti; sušaudin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaudyti — Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššaudė DŽ1. Aš iššaudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššaudo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaudyti — 1. tr. Š, NdŽ, KŽ, Ms šaunant daug nukauti: Daug žmonių yr nušaudę par karą Trg. Arklių grabės nušaudytų priverstos [fronte] Erž. Kap partizanai buvo, tai nušaudė Rod. |refl. tr.: Aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę, varnų ben kelias išsikept… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršaudyti — iter. paršauti: 1. M, KŽ. 2. Dr, Lnk Paršaudė vaikai iš mokyklos Nt. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaudyti — 1. intr. Rtr, KŽ kiek šaudyti: Einame pašaudyti į taikinį DŽ1. Eikim į paupę pašaudyt – katras geriau pataikysim Ėr. | prk.: Ji ieškojo progos pašaudyti į jo tuščią savimylą NdŽ. | refl. Ser, NdŽ, Lž: Pasišaudė atsitraukdamas prūsas ir nuė[jo] į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršaudyti — KŽ, peršaudyti Rtr; L, Ser iter. peršauti 1. | refl.: Kitas i parsišaudydavo, ka bėgdavo par rubežių Kv. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašaudyti — 1. intr. NdŽ šaudyti pro šalį. 2. tr. NdŽ šaudyti per ką. 3. tr. šaudant išbandyti: Naują šautuvą prašaudyti Ser. 4. tr. prk. prakiurinti: Kelnių užpakalys prašaudytas Rm. 5. in …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišaudyti — tr. 1. LL100, Š, NdŽ daug nušauti, primedžioti: Prišaudęs paukščių, Jonas parėjo pas bobutę rš. | refl. tr. NdŽ: Prisišaudė [vokiečių kareiviai] vištų ir išejo Žeml. ║ refl. tr. daugeliui vienam kitą nušauti: Kiek jų prisišaudė, kiek pasižudė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”